Iki 2021-07-17 susirinkimo liko keletas dienų

Narių susirinkimas

Bendrijos valdyba 2021-07-11 užklausė VĮ Registrų centras dėl įgaliojimų susirinkimui. „2020-01-01 įsigaliojusio SB įstatymo § 16.7 numato, kad įgaliotam asmeniui turi būti duodamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas atstovauti nariui bendrijos narių susirinkime, o bendrijos įstatai, patvirtinti 2019 m., papildomai numato, kad tam tikrais atvejais, kai sprendžiamas bendrijos likimas (valdymo organo rinkimas, reorganizavimas, kt.), reikia dar ir notaro parašo. Ar turime reikalauti notaro patvirtintų įgaliojimų, ar galime ir ne?“

Iš Registro tvarkytojo 2021-07-14 gavome tokį atsakymą: „informuojame, kad jeigu ši sodininkų bendrija pateiktų įgaliojimus, kaip dokumentus patvirtinančius atstovavimą, tuomet turėtų būti taikomos Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatos, kurios reglamentuoja paprastos rašytinės formos įgaliojimų pateikimą. Tačiau, jeigu bendrija Registro tvarkytojui teiktų balsavimo teisės perleidimo sutartis, tada būtina vadovautis bendrijos įstatais, kurie numato notarinį balsavimo teisės perleidimo sutarčių tvirtinimą.“

Tokiu būdu, jei jau turite notaro patvirtintą balsavimo teisės perleidimo sutartį, pateikite ją atvykdami į susirinkimą, o jos kopiją atsiųskite valdybos pirmininkui ne vėliau kaip​​ prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos. O sutinkamai su LR sodininkų bendrijų įstatymo § 16.7, registruojantis susirinkimui galima pateikti ir paprastos rašytinės formos įgaliojimą atstovauti nariui bendrijos narių susirinkime ir balsuoti visais arba konkrečiais susirinkimo darbotvarkėje svarstomais klausimais, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas. Taip pat ten nurodoma, kad „narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo turi po vieną balsą, nepaisant valdomų sodo sklypų skaičiaus.“

Sutinkamai su LR Vyriausybės nutarimo Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo suvestinės redakcijos (nuo 2021-07-03) § 3.1.2.31 teigia, kad „atvirose viešose erdvėse organizuojamuose nekomerciniuose renginiuose, įskaitant valstybės švenčių ir atmintinų dienų renginius, kurie trunka iki 2 valandų, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi iš sėdimų ir (ar) stovimų vietų, taip pat šiems renginiams netaikomi šio nutarimo 3.1.2.1 papunktyje nustatyti reikalavimai“ (dalyvių patekimo į renginio vietą kontroliavimas).

Taip pat primename, kad kaukių dėvėjimas susirinkime nėra privalomas. Su savimi turėkite asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Susitiksime susirinkime!


Bendrijos valdyba
 

Komentarai nepriimami.